Sáng nay 25.9, Bộ Thông tin - Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Khong de nhom loi ich chi phoi bao chi-hinh-anh-1
 Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son chủ trì hội nghị (Ảnh: Tuấn Nam)
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn đã phổ biến nội dung cơ bản của Đề án quy hoạch.

Theo đó, việc quy hoạch được thực hiện dựa trên 4 điểm cơ bản.

Điểm thứ nhất, báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Thứ hai, phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt. Phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Thứ ba, Nhà nước có cơ chế tài chính, đào tạo đội ngũ để tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.

Thứ tư là phát triển báo chí phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và xu thế phát triển thông tin, truyền thông thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

Từ 4 đặc điểm quy hoạch trên, Bộ Thông tin - Truyền thông đã đề ra mục tiêu quy hoạch.

Cụ thể, sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng viễn thông, internet.

Sắp xếp lại các cơ quan báo chí khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của những người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

Xây dựng đội ngũ cán bộ  quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Tuệ Minh